"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
 (МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

ГЕОМАГНИТНИ ИНДЕКСИ (K, Kp и Ap)

Промените на дневните параметри на земното магнитно поле са свързани с регулярни промени в нивото на слънчевата радиация. Други, нерегулярни промени се предизвикват от взаимодействието на земната магнитосфера със слънчевия вятър, от процеси в самата магнитосфера, от взаимодействието между йоносферата и магнитосферата или поради вътрешни процеси в йоносферата.. Индексите на геомагнитна активност   описват нерегулярните вариации на земното магнитно поле,

K-индексът е квази-логаритмичен  3-часов показател  на магнитната активност спрямо  предполагаемия несмутен денонощен ход на магнитното поле в дадена станция.. За пръв път е въведен от Бартелс през 1939 година. Измерва се в балове от 0 до 9 в тричасови интервали, отнесени към универсално (Гринвичко) време. (UT). Планетарния Kp индекс се получава като усреднена стойност на К -индекса в тричасови интервали от 13 геомагнитни станции, разположени между 44 градуса геомагнитна ширина в Северното полукълбо и 60 градуса в Южното полукълбо.  Всяко едно от 9-те нива се разпределя в три поднива- например 5- е 4.67, 5о е 5, а 5+ е 5.33.  Чрез този индекс се параметризира слънчевата корпускулярна радиация посредством нейния геомагнитен ефект. Три-часовият Кр-индекс е свързан с т.нар Ар -индекс по начин , представен в таблицата по-долу.


Kp към Ap 

Kp
0o
0+
1-
1o
1+
2-
2o
2+
3-
3o
3+
4-
4o
4+
Ap
0
2
3
4
5
6
7
9
12
15
18
22
27
32
Kp
5-
5o
5+
6-
6o
6+
7-
7o
7+
8-
8o
8+
9-
9+
Ap
39
48
56
67
80
94
111
132
154
179
207
236
300
400

Нива на геомагнитна активност                  Боулдърска  скала

Ap< 40  спокойни условия                              G0 - няма буря ; Ap<40
40< Ap< 70 смутени условия                          G1 -малка буря; 40<Ap<80
70< Ap<200  геомагнитна буря                      G2 -средна буря ; 80<Ap<140
Ap>200  силна буря                                          G3 -силна буря ; 140<Ap<240
                                                                            G4 -сериозна буря ; 240<Ap<400
                                                                            G5 -изключително мощна буря ; Ap>400

ЦВЕТНА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНА  АКТИВНОСТ

  СПОКОЙНА

  Спокойна  геомагнитна  обстановка  (Kp<=3)
        СМУТЕНА

Спокойна  среднопланетарна геомагнитна обстановка (Kp=3);
местни смущения над отделни  райони на Земята (K=4)
 
        АКТИВНА

Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4); над отделни райони са възможни  местни бури  (K=>5)
 
          БУРЯ

Планетарна геомагнитна буря с малка, средна или голяма мощност  (5<=Kp<=7;  бал G1, G2 или G3 )
         БУРЯ

 Много мощна  или екстремално  мощна  планетарна  геомагнитна буря (Kp=>8; бал G4  или G5)