"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

СЛЪНЧЕВИ ЕНЕРГЕТИЧНИ ЧАСТИЦИ(СЕЧ). РАДИАЦИОННИ БУРИ

Мощните слънчеви изригвания (=>М5.0) често пъти са съпроводени с отделяне на значителни количества протони с енергия равна или по-голяма от 10 МеV(Solar Energetic Protons или Solar Energetic Particles (SEP), на български - слънчеви енергетични частици (СЕЧ)). Тези събития се наричат "протонни ерупции". Много често техни съпътстващи явления са радиоизбухванията от IV тип.  Тези частици преодоляват земното магнитно поле и проникват в средната и ниската атмосфера на Земята. В редки случаи по време на тези протонни ерупции се  генерират и значително количество частици с енергии, равни или по-големи от 500-1000МеV. Те могат да достигнат до земната повърхност, предизвиквайки покачвания на приземния радиационен фон (Ground Level Enchacement (GLE)).

Проникващите в средната и ниска атмосфера на Земята СЕЧ предизвикват бързи и резки промени в протичащите там процеси в т.ч. върху концентрациите и пространственото разпределение на съдържанията на малките газови компоненти като озона и азотните окиси, формирането на част от т.нар. "космогенни" радиоизотопи (например берилий-10), върху скоростта на образуване на аерозолите, атмосферната циркулация и др. От тази гледна точка действието на СЕЧ върху средната и ниска атмосфера на Земята много наподобява действието на галактичните космически лъчи (ГКЛ).

Слънчевите протони с висока енергия (СЕЧ) водят до "шоково" увеличаване на йонизацията в най-ниските части на земната йоносфера (слой D). Това води до значително поглъщане на радиовълните в ниската мегахерцова област (3- 40 MHz). Този тип явления са особено силни в полярните райони на Земята поради пространствената структура на земното магнитно поле. Следователно, едно по-сериозно увеличаване на СЕЧ-потока може да повлияе на качеството на радиовръзките в мегахерцовата област, най-вече над полярните райони.

Слънчевите протони  с енергии около и над 100 MeV проникват във високите слоеве на земната тропосфера, т.е на височини 8 - 12 км над земната повърхност. На тези височини се осъществяват голяма част от пътническите граждански полети. В тези случаи проникващите слънчеви частици могат да повлияят върху техническите параметри на електронните уреди на борда на самолетите и да предизвикат смущения в тяхната работа. В още по-голяма степен е уязвима електрониката на борда на обикалящите около Земята изкуствени спътници.

СЕЧ-частиците са опасни и от биологична гледна точка. Те са потенциално опасни за екипажите на пилотираните космически кораби в т.ч и за Международната космическа станция (МКС). Радиационна опасност, свързана с тях има и за пилотите на летящите в ниската стратосфера и високата тропосфера военни самолети, както и за екипажите и пътниците на самолетите на гражданската авиация. В екстремалните случаи когато СЕЧ-потока достига и до повърхността на Земята (GLE- събития) покачването на приземния радиационен фон може да даде повод за фалшива тревога, например свързана с авария в АЕЦ.

Когато СЕЧ-потокът достигне до критично ниво, над което се приема, че той е потенциално опасен в някаква степен за хората или техниката, се говори за настъпване на РАДИАЦИОНА БУРЯ. Като такъв критичен праг е възприета стойност на СЕЧ-потока равна на 10 протона/кв.см/с, измерен на геостационарна орбита (36000 км от Земята). Това прагово ниво се обозначава като S1 и се приема като минимално за слаба радиационна буря. Въз основа на наблюдаваните досега случаи радиационните бури се разделят на пет бала (мощностни класове):

ТАБЛИЦА: РАДИАЦИОННИ БУРИ (мощностни класове)
Мощностен клас
Ефекти (груби средни  минимални
оценки )

Честота  (среден брой случаи на един 11г цикъл)
S1 слаба
слабо поглъщане на УКВ радиовълните над полярните области
50
S2 средна
поглъщане на УКВ радиовълните над полярните области, опасни за спътниковата и самолетна електроника
25
S3 мощна
силно поглъщане на УКВ радиовълните над полярните области, опасни за спътниковата електроника, проблеми с предаването на цифрови изображения и работата на бордови компютри на спътници и самолети, проблеми в системите за глобално позициониране,  радиационен риск за космонавтите, екипажите и пътниците на самолетите над полярните и субполярнит ерайони на Земята
10
S4 много мощна
проблеми в почти всички  електронни системи на спътниците и самолетите на голяма височина, висок радиационен риск за космонавтите, екипажите и пътниците на високо летящите самолети
3
S5 екстремална
срив на радиовръзките, загуба на връзка със спътници и самолети, много висок радиационен риск за космонавтите, екипажите и пътниците на високо летящите самолети
> 1Много мощна радиационна буря (S4)между 28 и 31 октомври 2003 г, възникнала в резултат на слънчево "мега-изригване" (X17) по време на т.нар. "Хелоуински бури"