"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"
(МАЛЪК СПРАВОЧНИК)

СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ

Слънчевото изригване е мощна експлозия в атмосферата на Слънцето, чийто енергиен еквивалент достига до десетки милиони водородни бомби.  Те протичат в слънчевата корона и хромосфера, при което плазмата се нагрява до милиони градуси, а тежките йони, електроните и протоните се ускоряват до скорости, близки до тази на светлината. При тях се генерира излъчване в целия електромагнитен спектър- от най-дългите радиовълни до най-късите гама-лъчи.  Повечето изригвания протичат в районте на петната, където интензивните магнитни полета се простират от фотосферата до короната.. Акумулирането на енергията  в активните области на изриигванията може да протича в продължение на часове и дори дни, въпреки че при повечето изригвания тази енергия се освобождава в течение само на минути.

Слънчевите изригвания се разпределят в класове A,B,C,M и Х  в зависимост от максималната мощност  на тяхния поток в ренгеновата област между 1 и 8 ангстрьома в околностите на Земята  в единици W/m^2. Всеки един от тези класове е 10 пъти по-мощен от предходния, като клас Х има максимална мощност не-по-малка от 10^-4 W/m^2. Вътре във всеки клас мощностите са разпределени в линейна скала от 1 до 9.

Изключение прави класът Х. При него няма  максимален лимит, а  всяко следващо подниво е два пъти по-мощно от предходното, т.е. X2 е два пъти  по-мощен от Х1, Х3  от  Х1- 4 пъти и т.н.  От друга страна Х1  е 4 пъти по-мощен от  М5,  който е 2.5 пъти по-мощен от М2 и т.н.
Тази класификация е възприета на базата на рентгеновите наблюдения на спътниците от серията GOES и обикновено най-често се използва тя. 

Поради факта, че изригванията от класовете А и В са твърде слаби по мощност и не са свързани с някакви геофизични ефекти, то обикновено като "същински" изригвания се разглеждат класовете С, М и Х.
------------------------------------------------------
"Hyder-flare"- внезапни покачвания на яркостта на големи области от слънчевата хромосфера. В рентгеновата област се проявяват като продължителнни изригвания. Асоциират се с ерупции на протуберанси. Наблюдават се добре с тясноивични филтри около водородната линия Ha (хаш-алфа) (6563 A).