с подкрепата наКВ днес   Новини   Уреди   Данни   Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ-Седмична прогноза   Помощна информация   Aрхив -КВ    НАО "Юрий Гагарин"


ЗА НАС
HELIOTARAXY.COM  е  официален сайт на  Центъра  за слънчев и слънчево-земен мониторинг -Стара Загора (ЦССЗМ ).

"Хелиотараксия" -  термин от гръцки произход, въведен за пръв път от руския учен  Александър Чижевски. С него той обозначава  възгледът за комплексното въздействие  на Слънцето и неговата активност върху всички компоненти на околната  среда на Земята, вкл. върху  човека и обществото. В буквален превод означава "слънцетресение".

"Космическо време" (КВ)
-  съвременен научен термин, отнасящ се до параметри, свързани с промените в земната околна среда под въздействие на Слънцето (http://en.wikipedia.org/wiki/Space_weather). Като основни параметри, характеризиращи космическото време  се използват различни количествени хелиофизични и геофизични показатели (Международно число на слънчевите петна Ri, слънчевият радиопоток на честота 2800 мегахерца F107,  нивото на слънчевата рентгенова и ултравиолетова радиация, скоростта и налягането на слънчевия вятър, интензивността и посоката на междупланетното магнитно поле в околностите на Земята, индексите на геомагнитната активност, потокът на галактичните космически лъчи / ГКЛ /  и др. )


"Хелиотараксия- ЦССЗМ"  е безсрочен  проект  с научно-изследователски, научно- приложен и  образователен характер  в областта на  хелиофизиката и  слънчево-земната физика.  Същият се реализира на територията на Старозагорска област от  учени в областта  на космическата физика и астрономията от Института по астрономия с НАО "Рожен" - БАН и НАОП "Ю.Гагарин"- Ст.Загора, както  и любители-астрономи , членове на  клуб  "Гемма"

ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ

1.  Представяне  на текуща информация за основните параметри на "космическото време" (КВ)

2.  Научно-изследователска дейност
  - анализ на данни  за "космическото време", получени с помошта на наземни  и  космически наблюдателни средства, както  и от  собствени наблюдения
   -  публикуване на резултати от наблюдения и анализи  в научни списания  и Интернет
    - представяне на доклади и съобщения на  симпозиуми и др. научни мероприятия в страната и чужбина

3. Научно - приложна дейност
    -  публикуване в рамките на този сайт на оценки  за  актуални и дългосрочни тенденции в динамиката на "космическото време"  (слънчевата и геомагнитната активност ), както и  за възможните следствия върху други параметри на околната среда на Земята ( йоносфера, стратосфера и ниска атмосфера, климат,  геотектоника, биосфера, естествен радиационен фон и др.) ,  възможни ефекти върху  техническата инфраструктура и др. 
  - провеждане на изследвания и  изготване на експертни становища  по поръчка на държавни  и общински институции, фирми, неправителствени организации  и др. юридически и физически лица.

4. Образователна и научно-популяризаторска дейност

- изготвяне и представяне  в този сайт на образователни и научно-популярни лекции  под формата на мултимедийни презентации  във видео- формати,
-  лекции  "на живо"
-  изготвяне на издания в електронен (PDF) формат


Повече информация за проекта може да бъде получена от този филм.

ЕКИП  И   КОНТАКТИ

         
                        
доц. д-р Борис Комитов        Николай Маринов               Надя Кискинова           инж. Николай Стоянов        Георги  Славов
 - ръководител                          
tamnoto@abv.bg                 тел. 042  643-183             тел. 042  643-183               geshosl@gmail.com      
тел. 042 237-352;    
b_komitov@sz.inetg.bg
                      

6003 Стара  Загора, п.к. 39
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г