9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл
КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 28 СЕПТЕМВРИ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 110/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 135/ ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 650 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 1 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2022/09/28)
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
             
НИСКА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА АКТИВНА
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3105 3107 3108 3109 3110

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2022/09/28)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/09/28)
клас М: 25%
  клас X:  05%
SEP (СЕЧ):  15%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2022/09/28)
   планетарно смущение (Kp=4) : 30%
      планетарна буря (Kp=>5): 10%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                    
27 септември 2022г/20ч15мин: Внезапна промяна на хелио-геофизичната обстановка:  Планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)(кратък бюлетин)

Неотчетен от мониторинга слънчев плазмен облак (CME) достигна Земята около полунощ, предизмиквайки планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)
(***!!!***) между 03ч и 06ч българско време и два епизода с планетарни смущения (Kp=4) след това между 06ч -09ч и 15ч-18ч българско време. Над България са регистрирани слаба местна буря (Kp=5)между 03ч-06ч и три смутени епизода между 0ч-06ч, 06ч-09ч и 15-18ч.

Утре все още ще са възможни епизоди с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Между спокойна и смутена ще е геомагнитната обстановка на 29 септември.

Слъчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Единственият източник на C-изригвания беше активната област 3107. Слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена в рамките на 3-дневната прогноза (27-29 септември).


Слънчевият диск на 27 септември 2022г (SDO/HMI)

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-27/20ч30мин (UT = 17h30min)


26 септември 2022г/20ч25мин: Слаба геомагнитна активност утре и на 28 септември

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше  ниска. Имаше няколко слаби изригвания (клас C ) в активните области  3107 и 3110, но без значими съпътстващи явления.
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат по посока на Земята.

Общо 5 групи петна се виждат на слънчевия диск. Потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност  (класове M и X) са активните области 3105, 3107 и 3110.


Слънчевият диск на 26 септември 2022г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 28 септември слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощнотен клас M  е по 40%, а за големи изригвания от клас X е по 10% на ден (общо за целия диск).

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята през последните 24 часа е около 300 км/с.
Колебанията на вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП)  бяха в диапазона между -4 и +4 nT.

Утре и на 28 септември се очаква обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство да е леко смутена под влияние на
слънчевата  коронална дупка CH26, която ще бъде в геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

Среднопланетарната геомагнитна обстановка през последните 24 часа беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото на обичайния му фон.

Утре и на 28 септември среднопланетарната геомагнитна обстановка се очаква бъде  между спокойна и смутена (или активна).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ днес, утре и на 28 септември ще бъде  около  обичайния фон. Възможно е обаче да има и покачвания над праговото ниво за слаба радиационна буря (S1) в случай на слънчеви изригвания със средна или голяма мощност от активнате области  3105,3107 и 3110.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-09-26/20ч15мин (UT = 17h15min)
                              
----------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват в секцията "Анализи".ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/09/27
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

3105 S16W30 207 120 8 CAI 16 BG
3107 S24W13 190 200 13 EAI 27 BG
3108 S13W65 242 10 2 BXO 2 B
3110 N15E20 156 220 10 CAI 14 B
3111 N27E68 109 100 1 HAX 1 A
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/09/27

Област Хелиографски
координати 

3106 S12W46 223
3109 N10W80 257

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/09/28*
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3105 45 5 1 1
3107 55 10 1 1
3108 5 1 1 1
3110 45 1 1 1
3111 10 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен

ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 

© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2021г