9/7 с  подкрепата на

ВАЖНО; Сайтът е в процес на реконструкция!
В този сайт данните за всички основни текущи параметри на "космическото  време", включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апарати се обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути
              
За нас  Новини  Уреди  Данни  Анализи  Библиотека  Мултимедия  Слънчевият цикъл

КВ- 7 и 27-дневна  прогноза  Помощна информация   Aрхив -КВ   "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 18 ЯНУАРИ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКО ЧИСЛО)= 99/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 114 / ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНА S(м.ч.с.д)= 580/ БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 0 // СЕДМИЧНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) // КРАТКА 27- ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) 18 януари 2022г/23ч00мин: Изригване със средна мощност (M1.5) е регисстрирано тази вечер, чийто източник е слънчевата активна област AR12929 (2929). То достигна околомаксимумната си фаза в 19ч44мин българско време. Изригването бе съпроводено от радиоизбухвания от II и IV тип и изхвърляне на коронална маса(CME). По предварителна информация плазменият облак ще подмине Земята. // ***


"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС
 
(2022/01/19)
M-клас изригване
Геомагнитна буря
(помощната информация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ 
               
УМЕРЕНА
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНА  ОБСТАНОВКА БУРЯ(S1)
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК  
ЦВЕТНАТА КОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИ СЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ  ОБЛАСТИ  (AR; съдържащи групи  петна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 2927 2929 2930 2933

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР  И МЕЖДУПЛАНЕТНО МАГНИТНО ПОЛЕ(2022/01/19)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (по ординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТ ЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/01/19)
клас М:  15%
  клас X:  01%
SEP (СЕЧ)*:  05%
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ   ДНЕС (2022/01/19)
планетарно смущение  (Kp=4) :  20%
     планетарна буря (Kp=>5): 10%
реализирано събитие в рамките на текущия ден   
(***!!!***) - линк към информация за потенциално опасни    
явления                      D
18 януари 2022г/19ч00мин: Планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Слънчевата активност през последните 24 часа беше ниска. Имаше няколко слаби  изригвания в ниската част на C- диапазона (около и под C2.6). Едно от тези изригвания провокира дестабилизация и избухване на протуберанс в прилежащия  район вчера следобяд, но облакът изхвърлена коронална маса (CME) се движи  в силно отклонена на северозапад спрямо Земята посока и не би могъл да достигне до нашата панета. Техен източник беше областта 2930 в северното полукълбо на Слънцето. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е B3.6. Не са регистрирани други изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 номерирани групи петна (2927, 2929, 2930 и  2933). По площ и брой преобладават петната в северното полукълбо. Двете групи там (2929 и 2930) са слаби потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас M1-M4.9), докато двете номерирани области (2927 и 2933) на юг от екватора са в процес на отслабване. Няма потенциални източници за рентгенови изригвания с голяма мощност (клас X), както и за слънчеви протонни (СЕЧ)ерупции (SPE- събития).


Слънчевият диск на 18 януари 2022г (SDO/HMI)


Боулдърското число  е 99 (по данни от изминалата нощ). Новият Брюкселски петнообразувателен индекс  днес около обяд е 56 (по данни от 21 наблюдения). Волфовото число е около 48-50 (по наша оценка). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 114.

Слънчевата активност днес, утре и на 20 януари ще бъде между много ниска и ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M e по 15% на ден. Вероятността  за големи изригвания от клас X, както и за  протонни ерупции (SPE-явления)е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 януари ще бъде между 108 и 110.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята остана завишена - между 500 и 600 км/с
. В момента тя е около 600 км/с. Вертикалната компонента Bz на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4 и +3nT като преобладаваха отрицателните стойности. В момента е около -2nT.

Поради  продължаващия CH HSS ефект, свързан със слънчевата коронална дупка CH44 обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес все още ще е предимно смутена, но с тенденция към постепенно успокояване. Утре тя ще бъде спокойна. На 20 януари се очаква в близост до Земята да премине плазмен облак (CME), изхвърлен на 16 януари от Слънцето. Това може да доведе до слаба геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ

През последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна обстановка отново се активизира . Планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***) беше регистрирана късно през нощта между 02ч и 05ч българско време. В посочения интервал геомагнитната обстановка над България беше смутена (а станция Панагюрище K=4).

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

Геомагнтитната обстановка у
тре ще е предимно спокойна, а на 20 януари - между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини (K=4)  е 10% за утре и 20%  за 20 януари. Вероятността за слаба геомагнитна буря на средни ширини (K=5)е около и под 1% за утре, а за 20 януари е 5%.

В рамките на 3-дневната прогноза  (18 - 20 януари) потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2022-01-18/19ч00мин (UT = 17h00min)
             
------------------------------------------------------------------------------
Следете за нова информация HELIOTARAXY.COM.

Седмичната прогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват в секцията "КВ- 7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг  се публикува в секцията 
Новини.

Материали с научно и научно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат) могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуват в секцията "Архив -КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публиккуват в секцията "Анализи".


ТЕКУЩИ  ДАННИ  ЗА "КОСМИЧЕСКОТО  ВРЕМЕ"

АКТИВНИ  ОБЛАСТИ  НА СЛЪНЦЕТО

в бяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма (SDO

2048x2048
(4096x4096)
в УВ  (l=211A; (SDO
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ  (l=304A;  (SDO
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев  радиотелескоп;  Иркутск, Русия)    f = 17 GHz (Nobeyama  Solar Radio- Observatory;  Япония,)  
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ  ПЕТНА  И  КОРОНАЛНИ ДУПКИ  Карта на разпределението на  слънчевото излъчване  в бяла светлина (SDO )
Дневни стойности на Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец (SILSO)
Изображение в дължина на вълната  l= 195 A  или в рентгеновата област  (SDO) /(SWPC)
 
АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/01/17
 
Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

2925 S35W83 2 10 1 AXX 1 A
2927 S20W39 318 30 1 HSX 1 A
2929 N07W44 323 270 5 DKC 8 BG
2930 N21W45 324 170 7 DAC 8 B
2931 N13W80 359 10 1 AXX 1 A
2932 N32E34 245 10 1 AXX 2 A
2933 S22W08 287 80 5 DSO 8 B

НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/01/17

Област Хелиографски
координати 

2928 S20W70 349

КАРТА  НА  РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/01/18* 
   Област                   РЕНТГЕНОВ  МОЩНОСТЕН  КЛАС                     
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

2925 5 1 1 1
2927 5 1 1 1
2929 40 10 1 5
2930 30 5 1 5
2931 5 1 1 1
2932 5 1 1 1
2933 15 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:  Карта  на активните  области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)- изригване
   2524    N14W75    283     80    6    S04E30    178    190     3     HSX    2      A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическите сонди SDO и  "STEREO")


Вляво  -  карта  в правоъгълна проекция; вдясно  - сферична анимационна карта.  Дължината ( по хоризонталната ос)  е  относителна и  предстявлява всъщност позиционен  ъгъл спрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса). Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимия слънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли в интервала  от  -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса (отдясно) съответстват  на невидимата откъм Земята половина на Слънцето. Хелиографската ширина  е по ординатната ос .
Къде са  в момента  сондите  STEREO?...
I
Схемата отдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) , обозначена с червено кръгче и  STEREO-B (Behind)  със синьо кръгче  в  плоскостта на орбитата на Земята.  Изгледът е в перпендикулярна посока  на тази плоскост,  гледано откъм северния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс на Слънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята е обозначено със зелено кръгче , а на  планетите Меркурий и Венера - със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВА  КОРОНА
     


ОБСЕРВАТОРИЯ  МАУНА -ЛОА     
ОТ  УРЕДА  "LASCO /C2 "  (спътник SOHO)
 
STEREO Ahead  (COR2)
STEREO Bеhind  (COR2)

  СЛЪНЧЕВА РЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ  ( 1- 8 A) 
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)

 
Вляво:  Изображение на Слънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата:  Слънчевият рентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и  1- 8 А (червената линия)  през последните три денонощия с времева стъпка от 5 минути;  Вдясно:  Същият поток през 1 минута  >http://www.swpc.noaa.gov/

** Спътниците  GOES -14 и 15 са в резервен режим


ОБЩО  КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ  (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощни стойности за последните три  месеца
средноденонощни стойности от началото на мисията на спътника  SORCE 

ПОТОК  ГАЛАКТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИ Московски  неутронен монитор  ИЗМИРАН
(Троицк, Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

Саянски неутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институт по слънчево-земна физика
(относителни колебания спрямо абсолютната стойност на   01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24  часа по данни от спътника ACE  в квази-реално време;  Графики в панелите отгоре - надолу: 
1)бяла линия - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
 червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2) концентрация : [протони. см-3]
3) скорост на слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци на слънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътника GOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВ ПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник:  Център за прогнози на космическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov)  )

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ  K - ИНДЕКСИ
Панагюрище, България
Анкоридж, Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН , Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИ ОВАЛИ  И  АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна  прогнозна карта на полярните сияния  над северния полярен овал.  (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКА  ЙОНОСФЕРА

КАРТА НА  АБСОРБЦИЯТА  НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ  ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА  (слой D)


(Тази страница се обновява на 1  минута) Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА  
24 KHZ  ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА  (слоеве  D и E)  ПО ДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
 \


\  

 
© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕН МОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА  2012 - 2022г